mercoledì 15 agosto 2018

Vaticano
Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione del 450° anniversario della morte di San Stanislao Kostka
Sala stampa della Santa Sede
Pubblichiamo di seguito il Messaggio che Papa Francesco ha inviato a S.E. Mons. Piotr Libera, Vescovo di Płock (Polonia), in occasione del 450° anniversario della morte di San Stanislao Kostka (1550-1568), novizio gesuita, che ricade oggi, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
Traduzione in lingua italiana
Al caro Fratello
S.E. Mons. PIOTR LIBERA
Vescovo di Płock
Oggi, nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, ricorre il 450° anniversario della morte di San Stanislao Kostka. A soli 18 anni, per una grave malattia, terminò il suo pellegrinaggio terreno questo alunno del noviziato gesuita a Roma, uno dei figli più eccellenti della vostra Patria e della Compagnia di Gesù. Perciò, commemorando il suo ingresso nella gloria del Signore, mi unisco alla preghiera di ringraziamento dei fedeli della Diocesi di Płock e di tutta la Chiesa in Polonia, che tra poco, a Rostkowo, luogo di nascita del Santo, parteciperanno alle celebrazioni centrali dell’Anno a lui dedicato.
Cogliendo questa occasione, desidero rivolgermi anzitutto ai giovani, dei quali San Stanislao è patrono. Mi piace ricordare la frase che san Giovanni Paolo II pronunciò nella chiesa di Sant’Andrea al Quirinale, quando venerò le sue reliquie: «Il cammino della sua breve vita, iniziato a Rostkowo in Mazowsze, attraverso Vienna e poi sino a Roma, lo si può paragonare a una grande corsa campestre verso la meta della vita di ogni cristiano qual è la santità» (13 novembre 1988).
Cari giovani amici, so che molti di voi, in settembre, fanno il pellegrinaggio a piedi da Przasnysz a Rostkowo, dal luogo del suo battesimo al luogo della sua nascita. E’, per così dire, la prima tappa di questa “corsa” di Stanislao verso la santità. Vi incoraggio a ricordare, non solo durante questa marcia, ma su tutte le strade della vostra vita quotidiana, che anche voi siete capaci di compiere questa “corsa”. Anche voi siete spinti dall’amore di Cristo e rafforzati dalla sua grazia.
Siate coraggiosi! Il mondo ha bisogno della vostra libertà di spirito, del vostro sguardo fiducioso sul futuro, della vostra sete di verità, di bontà e di bellezza. San Stanislao vi insegna quella libertà che non è una corsa alla cieca, ma la capacità di discernere la meta e di seguire le vie migliori di
comportamento e di vita. Vi insegna a cercate sempre prima di tutto l’amicizia con Gesù; a leggere e meditare la sua parola e accogliere nell’Eucaristia la sua presenza misericordiosa e potente, per resistere ai condizionamenti della mentalità mondana. San Stanislao vi insegna a non avere paura del rischio e dei sogni di vera felicità, la cui fonte e garanzia è Gesù Cristo. «Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. […] Egli vuole le vostre mani per continuare a costruire il mondo di oggi. Vuole costruirlo con voi» (cfr Discorso nella Veglia della G.M.G., Cracovia, 30 luglio 2016). Vi sostenga dal cielo San Stanislao, e vi ispiri il suo motto: “Ad maiora natus sum” – “Sono nato per cose più grandi”.
Caro Fratello, per intercessione di San Stanislao Kostka, invoco la protezione divina su di te, su tutti i Vescovi e i sacerdoti, sui fedeli e specialmente sui giovani della Chiesa in Polonia. Vi chiedo di pregare per me, e di cuore vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Dal Vaticano, 15 agosto 2018
FRANCESCO
Testo in lingua polacca
Do Czcigodnego Brata
J. E. BISKUPA PIOTRA LIBERY
Biskupa Płockiego
Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypada 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. W osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten alumn jezuickiego nowicjatu w Rzymie, jeden znajwybitniejszych synów Towarzystwa Jezusowego, jakich wydała Wasza Ojczyzna. Zatem, wspominając jego przejście do chwały Pana, jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wiernymi Diecezji Płockiej i całego Kościoła w Polsce, którzy w Rostkowie, miejscu urodzin Świętego, będą
niebawem celebrować centralne uroczystości Roku jemu poświęconego.
Korzystając z tej okazji, pragnę przede wszystkim zwrócić się do ludzi młodych, którym patronuje św. Stanisław. Chcę przypomnieć zdanie, jakie wypowiedział św. Jan Paweł II w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, podczas nawiedzenia relikwii św. Stanisława: „Jego krótka droga zRostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość” (13 listopada 1988 r.).
Drodzy młodzi Przyjaciele, wielu z was podejmuje we wrześniu pieszą pielgrzymkę zPrzasnysza do Rostkowa, z miejsca jego chrztu do miejsca narodzin. Jest to niejako pierwszy etaptego Stanisławowego „biegu na przełaj” do świętości. Zachęcam Was, abyście pamiętali, nie tylko podczas tej wędrówki, ale również na innych drogach waszej codzienności, że i wy możecie zdobyć
się na taki „bieg”. I was przynagla miłość Chrystusa i umacnia Jego łaska. Miejcie odwagę! Światpotrzebuje Waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna. Niech św. Stanisław uczy Was tej wolności, która nie jest biegiem na oślep, ale zdolnością rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i życia. Niech Was uczy szukać zawsze i nade wszystko przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego miłosierną i pełną mocy obecność, abyście potrafili oprzeć się presji światowej mentalności. Niech św. Stanisław uczy Was nie bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest Jezus Chrystus. „Jezus jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza». (...) Pragnie On waszych rąk, by nadal budować dzisiejszy świat. Chce go budować z wami” (por. Przemówienie, Czuwanie podczas ŚDM, Kraków, 30 lipca 2016 r.). Niech z nieba wspiera Was św. Stanisław i niech inspiruje Was jego życiowe motto: „Ad maiora natus sum” – „do wyższych rzeczy jestem zrodzony”!
Czcigodny Bracie, przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, przyzywam Bożej opieki nad Tobą, nad wszystkimi Biskupami, Duchowieństwem i Wiernymi Kościoła w Polsce. Proszę, byście modlili się za mnie i z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Z Watykanu, 15 sierpnia 2018 r.
FRANCISZEK